آرشیو

آرشیو


سرمایه داری محدودیت‌های خود را دارد
نویسنده: جودیت باتلر
مترجم: امیر سعیدی در 28/05/2020
دوزخ پاندمیک
نویسنده: نویسنده: پروفسور باب هینشلوود
مترجم: امیر سعیدی در 17/05/2020
بازخوانی مطالعاتی در باب هیستری و مفهوم ایده
نویسنده: امیر سعیدی در 21/05/2020
امیر تتلو به مثابه یک لیبرتین
نویسنده امیر سعیدی در 17/05/2020
%d bloggers like this: